ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az „Egyetértek” gombra kattintással, adatai megadásával, vagy a kurzusra

elektronikusan, szóban, vagy más módon történő feliratkozásával Ön (mint „Ügyfél”) jogilag

kötelező erejű megállapodást köt a Magyar Fény Szív Alapítvánnyal(mint „Alapítvány”)-9151 Abda, Zöldmező u. 41/b.-, az alább részletezett feltételekkel:

  1. ALAPÍTVÁNYSZOLGÁLTATÁSAI.

Jelen Megállapodás elektronikusan, szóban, vagy más módon történő teljesítése során

Alapítvány oktatási, szemináriumi, tanácsadási, táboroztatásiszolgáltatásoknyújtását vállalja (a „Program”). Jelen szerződés feltételei érvényesek az Alapítvány által az

Ügyfélnek nyújtott minden további termékre/szolgáltatásra. A Felek megállapodnak, hogy a

Program oktatási jellegű. J

elen Megállapodás értelmében az Alapítvány által nyújtottszolgáltatások köre kizárólag a jelen Megállapodásban foglaltakra, valamint Alapítványhonlapjána Program részeként közzétettekre korlátozódik. Alapítványfenntartja az Ügyfélnek nyújtandóProgram körében biztosítandó szolgáltatások szükség esetén ugyanolyan, vagy összehasonlíthatószolgáltatásokkal való helyettesítésének jogát.

2.A SZOLGÁLTATÁSOK ÚJRAÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TILALMA

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Program bármely részének (a tanfolyami segédanyagokat

is ideértve), használatának, vagy a Programhoz való hozzáférésnek bármely kereskedelmi célbóltörténő reprodukciója, sokszorosítása, másolása, értékesítése, kereskedelme, újra értékesítése,vagy hasznosítása tilos. Ez a megállapodás nem ruházható át az Alapítvány előzetes írásbeliengedélye nélkül.

3. A SZELLEMI TULAJON ÁTRUHÁZÁSÁNAK TILALMA

Alapítványszerzői jogi oltalomban részesülő és eredeti képzési anyagai kizárólag Ügyfél

személyes használatára biztosíthatók egyéni felhasználási jogosultsággal. Ügyfél Alapítvány

szellemi tulajdonának használatára Ügyfél üzleti céljai érdekében nem jogosult. Alapítvány

előzetes írásbeli engedélye nélkül Ügyfél nem jogosult az Alapítványtól elektronikusan, vagy egyébformában kapott (oktatási segéd) anyag megosztására, másolására, terjesztésére, vagy egyébmódon történő közzétételére. Valamennyi szellemi tulajdon, ideértve Alapítványszerzői jogivédelemben részesülő tanfolyami segédanyagait is, Alapítványkizárólagos tulajdona. Alapítvány tananyagainak értékesítésére, vagy terjesztésére irányulófelhatalmazás sem kifejezetten, semhallgatólagosan nem adható.

4. ELÁLLÁS, FELMONDÁS

4.1

Az Ügyfél 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Ha a szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél

jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

4.2

Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát

tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni, például postán, elektronikus úton

küldött levél útján. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a 14

napos határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

5. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK

Alapítványszolgáltatásainak igénybevételével, illetve a Programba való feliratkozással Ügyfélmentesíti az Alapítványt, Alapítványmunkavállalóit, ügyvezetőit, és a kapcsolódó személyeketminden és valamennyi kár alól, mely bármely okból felmerül. A Program keretében kizárólagoktatási szolgáltatás nyújtása történik.

Alapítványszolgáltatásainak igénybevételével, illetve a Programba való feliratkozással Ügyfélmentesíti Alapítványtbármely és valamennyi felelősség alól, mely bármely okból felmerül. AzÜgyfél vállal az ilyen tranzakciókból származó minden előre látható, valamint előre nem láthatókockázatot.

6. GARANCIAVÁLLALÁS

Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a Programban való előre haladásáért és az abban elért

eredményeiért a felelősség 100%-ban Ügyfelet terheli. Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy Ügyféla Program sikerének létfontosságú eleme, valamint, hogy Alapítványe tekintetben nemellenőrizheti Ügyfelet. Alapítványa jelen Megállapodásban felsorolt vállalásokon és garanciákonkívül semmilyen egyéb, szóbeli, vagy írásbeli kötelezettséget nem vállal jelen Megállapodásbanfoglaltak teljesítéséért. Alapítványnem vállal garanciát vagy jótállást arra vonatkozóan, hogy aProgram kielégíti Ügyfél elvárásait, valamint arra sem, hogyvalamennyi Ügyfél ugyanazokat azeredményeket éri el a Program során.

7. TANFOLYAMI SZABÁLYZAT

Ügyfél vállalja, hogy Alapítványmunkatársaival, illetve Alapítványegyéb Ügyfeleivel való

érintkezése során professzionális, udvarias és tisztelettudó magatartást tanúsít. Ügyfél vállalja,hogy azAlapítványáltal előadott Tanfolyami Szabályzatot / Belső Szabályzatokat betartja. ATanfolyami Szabályzat megszegése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8. A TANFOLYAMI SEGÉDANYAGOK HASZNÁLATA

Ügyfél hozzájárul, hogy a programról és a tanfolyamokról felvétel készüljön. Alapítvány

fenntartja magának a jogot, hogy a tanfolyami segédanyagokat, az ott készült videó- és

hangfelvételeket és az Ügyfél által a tanfolyammal és a Programmal összefüggésben megosztotttartalmakat jövőbeni képzési, oktatási, és marketing anyagként, valamint Alapítványáltal ajövőben biztosított termékekhez/szolgáltatásokhoz saját belátása szerint használja fel, azÜgyfélnek nyújtandó ellenszolgáltatás nélkül. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy nevét, hangját, ésképmását Alapítványjövőbeni képzési, oktatási, és marketing anyagként, valamint Alapítvány által a jövőben biztosított termékekhez/szolgáltatásokhoz saját belátása szerint használja fel, azÜgyfélnek nyújtandó ellenszolgáltatás nélkül.

9. AZ ORVOSI SEGÍTSÉG NEM HELYETTESÍTHETŐ

Ügyfél hozzájárul, hogy a tanfolyam ideje alatt kiemelt figyelmet fordít megfelelő mentális ésegészségi állapotára és amennyiben szükséges, orvosi segítséget vesz igénybe (beleértve, de nemkizárólag a pszichoterápiát).

Alapítványnem nyújt orvosi, terápiás, vagy pszichoterápiásszolgáltatásokat. Alapítványnem tartozik felelősséggel az Ügyfél az oktatási folyamat hatásárahozott döntéseiért, vagy az abból eredő bármilyen következményekért.

10. TITOKTARTÁS

„Bizalmas Információ” az az adat, mely nagy nyilvánosság körében nem közismert az Ügyfél

üzleti, vagy személyes viszonyaival kapcsolatban. Alapítvány vállalja, hogy az Ügyféllel való

ügyletei, az Ügyféllel történt egyeztetései, a lebonyolított foglalkozások során, vagy

egyéb úton a tudomására jutott semmilyen „Bizalmas Információt” nem oszt meg, nem szolgáltatki és nem használ fel Ügyfél írásbeli hozzájárulása nélkül. AlapítványÜgyfél „BizalmasInformációit” a legnagyobb körültekintéssel bizalmasan kezeli és a legmegfelelőbb erőfeszítéseketteszi annak érdekében, hogy megőrizze és megóvja azokat a közzétételtől, jogosulatlanfelhasználástól, kémkedéstől, megsemmisüléstől és jogtalan hozzáféréstől.

11. ROSSZ HÍRNÉV KELTÉSÉNEK TILALMA

Abban az esetben, ha a Felek között vita, vagy Ügyfél részéről panasz merül fel, Felek

megállapodnak abban, hogy jogvitájuk rendezésére annak az illetékes bíróságnak a

kizárólagosságát fogadják el, melyet jelen Megállapodásban megjelölnek. A Felek közötti vitaesetén Felek megállapodnak abban, hogy sem magatartásukkal, semkommunikációjukkal, semnyilvánosan, sem azon kívül nem keltik egymás rossz hírnevét.

12. ÉRTELMEZÉS

Jelen szerződés rendelkezéseiben foglalt, valamint a Alapítvány, Alapítvány meghatalmazottjai,vagy munkavállalói által használt bármely marketinganyagban foglaltak közötti ellentmondásesetén jelen szerződés rendelkezései irányadók.

13. A HATÁLYOS JOG ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁG MEGVÁLASZTÁSA

Jelen Megállapodást a Magyar állam joga szerint kell szabályozni és értelmezni a kollíziós

szabályokra való hivatkozás nélkül. Felek a közöttük jelen Megállapodásból felmerülő jogvita

esetére a Magyar Állam Fővárosi Bírósága, kizárólagos illetékességét kötik ki. A nyertes Fél

jogosult minden alátámasztott jogi költségének megtérítésére vesztes Fél által jelen Megállapodásrendelkezéseinek érvényesítése érdekében.

14. TELJESKÖRŰ MEGÁLLAPODÁS

Jelen Megállapodás a tárgyban a Felek között létrejött valamennyi feltételt tartalmazza és a

Felek között a tárgyban korábban, vagy egyidejűen történt szó-, vagy írásbelimegállapodások,tárgyalások és megegyezések helyébe lép. Jelen Megállapodás kizárólag mindkét Fél általcégszerűen aláírva, írásban módosítható.

15. HATÁLY FENNTARTÁSA

A titoktartási záradék, a rossz hírnév keltésének tilalma, a tulajdonjoggal kapcsolatos

rendelkezések és bármely, az e Megállapodásban meghatározott, esedékesen fizetendő összegekrevonatkozó rendelkezések, valamint bármely rendelkezések, melyek szellemüknél ésösszefüggésüknél fogva Felek szándéka szerint hatályban maradnak, hatályukban fenntarthatók aMegállapodás bármely okból való megszűnése esetén is.

16. RÉSZLEGES ÉRVÉNYESSÉG

Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése, vagy a rendelkezés bármely része a

jövőben érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, a Megállapodás, vagy rendelkezés

fennmaradó részét ez nem érinti, az az érvénytelen résztől eltekintve érvényben marad.

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az „Egyetértek” gombra kattintva Felek megállapodnak, hogy bármely egyén, munkatárs, vagykedvezményezett JELEN MEGÁLLAPODÁST magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen

Megállapodás faxon, elektronikusan, vagy e-mail útján kinyomtatott példánya kézzel, vagy

elektronikus aláírással ellátva ugyanolyan kötőerővel bír, mint a Megállapodás eredeti példánya.